ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเหรียญเงิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 5 ล้านบาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 500,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประกอบ คสล 1ชั้น ขนาด 6ห้องเรียน 2หลัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องประชุมอาจารย์ อาคาร เหรียญเงิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องประชุมเรียนรวม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนศูนย์บ่มเพาะนักเรียนนักศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องเรียน วิถีพุทธ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำแยกชายหญิง 18 ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..