ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติความเป็น
ประวัติความเป็น

ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน

      ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16  พฤษภาคม พ.. 2545 โดยนายนิเวศ  แจ้งสุข  เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน มีพื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา

ตั้งอยู่เลขที่ 303 หมู่ที่ 13  บ้านดงสวรรค์ ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47110 ดำเนินการบริหารงานโดยนายนิเวศน์  แจ้งสุข เป็นครูใหญ่ ตามใบอนุญาตเลขที่ สน.1/2545 ในปี พ.ศ. 2545 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดินได้ขออนุญาตเปิดทำการสอน

ตามหลักสูตรระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล

และสาขาวิชา ก่อสร้าง  ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล

 และสาขาวิชา ก่อสร้าง  ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครู อาจารย์ บุคลากรทางกรทางการศึกษา  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน มีจำนวน  17  คน

ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  13  คน  อีกจำนวน  4  คน  มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี   มีอาคารเรียน

จำนวน 3  หลัง  จำนวน  21 ห้องเรียน  อาคารประกอบ  จำนวน  1  หลัง  และสนามกีฬาหน้าเสาธง

จำนวน  1  สนาม    มีห้องเรียน    ห้องสมุด  ห้องประชุม  ห้องพยาบาล  โรงฝึกงาน  ห้องพักครู  โรงอาหาร

ลักษณะชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  มีประชากรประมาณ  5,707  คน  จำนวน 1,348  ครัวเรือน

ประชาชนร้อยละ  90 นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  สภาพเศรษฐกิจดี

ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาค่อนข้างดี  แต่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาค่อนข้างน้อย

สภาพชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนน้อย

 

วิทยาลัยมีผลงานดีเด่น  การส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม  การส่งเสริมกิจกรรมของชมรม จริยธรรม

 โดยเข้าร่วมประเพณีของอำเภอสว่างแดนดินเป็นประจำทุกปี เช่นกิจกรรมแห่เทียนฯลฯ

  การส่งเสริมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก   จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กิจกรรมประกวดพานบายศรีสู่ขวัญระดับจังหวัด โรงเรียนวิถีพุทธมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

สถานที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน

 

ปัจจุบันตั้งอยูเลขที่๓๐๓ หมู่๑๓ ถนนสกลนคร-อุดรธานีตําบลสวางแดนดิน  อําเภอสว่างแดนดิน

จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์๔๗๑๑๐โทรศัพท์๐๔๒- ๗๐๗๓๔๐ โทรสาร ๐๔๒-๗๐๗๓๔๐