ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา
วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          วิทยาลัยจะผลิตนักเรียนนักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  ทั้งด้านวิชาชีพพื้นฐาน  วิชาชีพ  และทักษะต่าง ๆ มีความมั่นใจในตนเอง  เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม  มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ โดยมุ้งเน้นกระบวนการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักศึกษาใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างมีความสุข รู้เท่าทันเทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยตนเองได้ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดี ต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป และสามารถเป็นผู้ร่วมพัฒนาสังคมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

 

พันธกิจ

1.    ผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีทักษะทางวิชาชีพและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยพิจารณาความพร้อมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลบนพื้นฐานของความรัก  ความเมตตา  คามเสียสละ  เพื่อประโยชน์ของนักเรียน

3.     ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  มีความประพฤติดี  มีความกตัญญูกตเวที  ซื่อสัตย์  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น

4.  จัดหา  เครื่องมือ  และส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  ตลอดจนนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

5.   พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  โดยส่งเสริมให้การศึกษาต่อเนื่อง  และเข้าร่วมการประชุมอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ  ตลอดจนให้ขวัญ และกำลังใจอย่างสม่ำเสมอ

6.     พัฒนา  ปรับปรุงอาคารสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงาม

7.  พัฒนาระบบการบริหาร  และการจัดการ  เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.   จัดทำเอกสารเพื่อสื่อสาร  และรายงานความก้าวหน้า  การดำเนินการของโรงเรียนแก่ชุมชนตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ด้านคุณภาพของผู้เรียน

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน      ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์เพื่อให้ผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลายด้าน  ได้แก่

1.     ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

2 ผู้เรียนสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและวิสัยทัศน์ 

3.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4.    มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

5.    มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

 

ด้านบริการที่วิทยาลัยจัดให้แก่ผู้เรียน

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดินได้ดำเนินการตามกลยุทธ์เพื่อจัดระบบด้านการบริการที่มุ่งประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนหลายด้านดังนี้

1.   ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

2. มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.  มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

ด้านประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการ

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์จัดหาสิ่งสนับสนุนให้เกิดกระบวนการที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนหลายด้าน  ได้แก่

 

1.  มีการจัดองค์กร  โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

2. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


ปรัชญาของวิทยาลัย

        วิชาการก้าวไกล   ไว่ต่อเหตุการณ์    แก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา

ความหมาย การจะทำอะไรนั้นต้องยึดและใช้แนวทางวิชาการที่ได้รับการอบรมสั่งสอน  เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันของการดำรงชีวิต  เพื่อเป็นการพัฒนาการด้านสมองและสติปัญญา  นั่นจึงเหมาะสมแก่การเป็นพลเมืองที่ดี และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาชาติต่อไป