ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา

              

ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน


ระดับการศึกษา

 

สาขางาน

จํานวน

 

 

ระดับ ปวช.

 

๑. สาขางานบัญชี

๒.สาขางานคอมพิวเตอร์

 

๓.สาขางานเทคนิคยานยนต์

 

๔.สาขางานเทคนิคก่อสร้าง

 

รวม หลักสูตร ปวช.

 

ระดับ ปวส.

 

๑.สาขางานบัญชี

 

๒.สาขางานคอมพิวเตอร์

 

๓.สาขางานเทคนิคยานยนต์

 

๔.สาขางานเทคนิคก่อสร้าง

 

รวม หลักสูตร ปวส.

 

                 รวมทั้งหมด

 

 

 


 ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวช. 


                     สาขาวิชาพณิชยการ 


                      สาขางานการบัญชี                       สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


                      สาขาช่างอุตสาหกรรม 


                      สาขายานยนต์


                       สาขาการก่อสร้าง     

        

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.


                      สาขาบริหารธุรกิจ 


                      สาขางานการบัญชี                       สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


                      สาขาช่างอุตสาหกรรม 


                      สาขาเทคนิคยานยนต์


                       สาขาการก่อสร้าง     

        

ปีการศึกษา 2563   สาขาบริหารธุรกิจ 


                             สาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.16 MB
หลักสูตรการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.04 MB