ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประชุมเสนอแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลประกันคุณภาพและแผนพัฒนาสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 606.68 KB
การประชุมจัดทำแผนงานโครงการประจำปี 2562
การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา3ปี แผนปฎิบัติการและโครงการของสถานศึกษาโดยท่านอาจารย์ศุภชัย แจ้งสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและครูทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB