ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานรางวัลของสถานศึกษา
รางวัลวิทยาลัยวิถีพุทธชั้นนำยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2561 โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดและกีฬา นักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษาระดับภาค ครั้งที่33ประจำปีการศึกษา2561
รางวัลชมเชยการประกวดต้นเทียนพรรษา สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
การส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัด ปี2562
การเข้าร่วมการแข่งขันทักษวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และกีฬานักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา2562
ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการสถานศึกษาวิถีพุทธ ในงานมาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่2 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา