ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ/คำสั่งวิทยาลัย
คำสั้งแต่งตั้งการจัดโครงการจิตอาสา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ประกาศ/คำสั่งแต่งตังครูและบุคลากรวิทยาลัยป้องกันเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษาโควิด 19
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.13 KB
ประกาศแต่งตั้งนักศึกษาจิตอาสาป้องกันคัดกรองเชื้อโควิด 19 ในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.64 KB
ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 447.69 KB