ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2.1ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ข้อมูลใบอนุญาตให้เปิดสอน 4 สาขา ปีการศึกษา 2562

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.04 MB
โครงการลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ หน่วยงานเพื่อให้ผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.11 MB
โครงการพัฒนาแผนการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.38 MB