ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนิเวศน์ แจ้งสุข
ตำแหน่ง : ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยผู้รับใบอนุญาต,ผู้อำนวยการ,ผู้จัดการเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย แจ้งสุข
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญรักษา อาจหาญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน