ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหาร

นายบุญรักษา อาจหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน

นายศุภชัย แจ้งสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอัญชลี แจ้งสุข
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณการเงิน

นางสาวณัฐนพิน ธงศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางนารินี โภคารักษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา