ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การบัญชี

นางสาวณัฐนพิน ธงศรี
หัวหน้าหมวดวิชาบัญชี

นางสาวนภัสร คำคุณเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรสุดา นันธิเสน
ครูผู้ช่วย