ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่างอุตสาหกรรม

นายศราวุธ แข็งแรง
ครูวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้าช่างอุตสาหกรรม

นายปริญา จอดนอก
ครูวิชาช่างยนต์

นายยุทธจักร สีสันทัด