ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาสามัญ

นางสาวอภิรดี ศรีหานอก
ครูวิชาสังคมศึกษา
หัวหน้าหมวดวิชาสามัญ

นางสาวกมลชนก ผาลลาผัง
ครูวิทยาศาตร์

นางสาวชญาภา ใจเสรี
ครูภาษาอังกฤษ

นางอัญชลี แจ้งสุข
ครูผู้ช่วย